Input:

2/2023 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost, ve znění účinném k 22.11.2023

č. 2/2023 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost, ve znění účinném k 22.11.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2022
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
332/2023 Sb.
(k 22.11.2023)
mění § 12 odst. 1 písm. b); nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond”) formou dotace poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financované z Nástroje pro oživení a odolnost1) .
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) územím se starou stavební zátěží pozemek, popřípadě ucelený soubor souvisejících pozemků, a stavba, která
1. je součástí tohoto pozemku nebo se na něm nachází a která není způsobilá sloužit stanovenému účelu a není k tomuto účelu využívána, nebo
2. byla součástí tohoto pozemku nebo se na něm nacházela, byla v období od 1. ledna 2015 odstraněna a nebyla ke dni svého odstranění způsobilá sloužit stanovenému účelu a nebyla k tomuto účelu využívána, a to za předpokladu, že tento pozemek nebyl převeden do zemědělského půdního fondu,
b) občanským vybavením stavba nebo pozemek, které jsou určené pro
1. vzdělávání, výchovu nebo sport,
2. kulturu,
3. společenské účely,
4. sociální služby nebo péči o rodinu,
5. potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva,
6. plnění úkolů v rámci veřejné správy, nebo
7. zdravotní služby,
c) přírodním úložištěm uhlíku území, na kterém se po revitalizaci nenacházejí žádné stavby, a které vzniklo za účelem vázání oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy do půdy a vegetace, a jedná se o území
1. lesoparku v zastavěném území obce, nebo
2. lesa založené podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce,
d) revitalizací úprava území se starou stavební zátěží, kterou vznikne občanské vybavení nebo přírodní úložiště uhlíku, zahrnující vždy činnosti podle § 5 písm. a), podle § 5 písm. b) a c) nebo podle § 10 písm. a) nebo c),
e) povolením revitalizace rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu, veřejnoprávní smlouva nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, které jsou pro účel dotace vyžadovány podle stavebního zákona,
f) dokončením revitalizace předání a převzetí díla bez vad bránících jeho řádnému užívání,
g) revitalizovaným územím bývalé území se starou stavební