Input:

9 Otázky a odpovědi z praxe

28.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Otázky a odpovědi z praxe

Vymáhání pohledávky bez soudního rozhodnutí

Příklad

Dotaz: Člen SV nehradí včas a řádně předepsané poplatky související s vlastnictvím bytu a dluh každý měsíc narůstá. Musí SV podat žádost o vydání platebního rozkazu k příslušnému soudu? Může se obrátit přímo na nějakého soukromého exekutora a pověřit ho vymožením pohledávky bez soudního rozhodnutí?

Odpověď: Pro zahájení exekučního řízení je nutné podat návrh na nařízení exekuce, k němuž musí být připojen originál nebo úředně ověřená kopie exekučního titulu s doložkou o jeho vykonatelnosti, případně notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Exekučním titulem je zejména vykonatelné soudní rozhodnutí či vykonatelný rozhodčí nález. Pokud nebude návrh doplněn o exekuční titul, soud exekuční řízení zastaví.

Proto je před vymáháním pohledávky prostřednictvím soudního exekutora nutné nejprve dlužnou částku žalovat, například prostřednictvím návrhu na vydání platebního rozkazu na zaplacení dlužné částky. Teprve poté, co soud platební rozkaz vydá a žalovaný nepodá v zákonné lhůtě odpor, čímž nabude platební rozkaz právní moci a vykonatelnosti, je možné doručit soudnímu exekutorovi exekuční návrh. Následně, co je návrh soudním exekutorem přezkoumán z pohledu, zda obsahuje všechny stanovené náležitosti, zašle exekutor exekučnímu soudu žádost o pověření a nařízení exekuce. Exekuční soud vydá exekutorovi pověření do 15 dnů od doručení žádosti, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady.

Závěrem je možné shrnout, že vymožení pohledávky bez exekučního titulu nelze provést, a to ani prostřednictvím soudního exekutora, vždy je třeba mít k dispozici vykonatelné rozhodnutí soudu nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Žaloba o zaplacení a doklady pro doložení dlužné částky

Příklad

Dotaz: V našem SV máme dlužníka, který neplatí zálohy na služby. Na tohoto dlužníka chceme podat žalobu o úhradu dlužné částky. Jakými doklady je potřeba doložit soudu dlužnou částku?

Odpověď: V dotazu zmíněnou žalobu o zaplacení, resp. nárok na úhradu dlužných částek, který žalobou SV vůči dlužníku uplatňuje, je nutno doplnit listinnými důkazy, ze kterých by byl nárok SV zřejmý. Pro prokázání nároku je vhodné žalobu doplnit o doklady, z nichž je patrná výše zálohových plateb, které měl dlužník hradit a o jejichž výši měl možnost se dozvědět. Jedná se zejména o v dotazu popsané doklady, tedy předpis záloh určený dlužníkovi, jejich roční vyúčtování a rovněž výzvy k úhradě dlužných částek, nejlépe doplněné o potvrzení dlužníka o jejich převzetí. Důkazům prokazujícím nárok SV je vhodné věnovat náležitou pozornost, a to z následujícího důvodu. Pokud bude žalobou uplatněný nárok přímo vyplývat z dokumentů, které SV soudu předloží, vydá soud tzv. platební rozkaz, což je nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak získat exekuční titul.

Obrana dlužníka vůči žalobě

Příklad

Dotaz: Za jakých podmínek se může neplatič bránit proti žalobě? Náš neplatič mi totiž tvrdí, že odešel od zaměstnavatele, který mu dlouhodobě neplatil mzdu a nyní se s ním o mzdu soudí.

Odpověď:

V daném případě je třeba rozlišit mezi dvěma skutečnostmi, a to zda SV svědčí nárok vůči dlužníkovi a jaká je finanční situace dlužníka.

Pokud dlužník neuhradil svůj dluh řádně a včas, je SV oprávněno se přiznání nároku na zaplacení dluhu domáhat v soudním řízení, tedy podat proti dlužníkovi žalobu a usilovat v soudním řízení o vydání rozsudku, kterým bude dlužníkovi pravomocně uloženo dluh zaplatit. V rámci tohoto řízení není finanční situace dlužníka relevantní – soud zkoumá to, zda žalobou uplatněný nárok platně vznikl a je splatný, nikoliv důvody na straně dlužníka, pro které dlužník svůj dluh neuhradil. Jinými slovy fakt, že dlužník aktuálně nemá finanční prostředky, není důvodem pro zamítnutí žaloby.

Rozhodnutí SV o nevymáhání pohledávky

Příklad

Dotaz: Majitel bytu zemřel a dědic se zřekl dědictví. SV má vůči zemřelému evidovánu pohledávku ve výši cca 10 000 Kč. Může SV rozhodnout o tom, že se pohledávka nebude vymáhat? Jaký orgán o tom může rozhodnout? Existuje nějaká hranice, do které lze pohledávku „odepsat”?

Odpověď: SV je nezávislou právnickou osobou, která se svobodně rozhoduje o nakládání se svým majetkem, a tedy i o nakládání se svými pohledávkami. Je tedy pouze na SV, zda se rozhodne pohledávku za konkrétním dlužníkem vymáhat, či nikoliv a může proto přijmout i uvažované rozhodnutí o nevymáhání konkrétní pohledávky. Nepůjde přitom o „odepsání” pohledávky, ale o prostou pasivitu - SV nebude ve věci vymožení pohledávky navenek činit žádné úkony, nepodá žalobu k soudu, nebude dlužníka (jehož by bylo zřejmě i obtížné identifikovat) k ničemu vyzývat. Tato práva společenství nejsou podmíněna např. maximální výší nevymáhané pohledávky.

Otázka toho, jaký konkrétní orgán SV by měl o nevymáhání pohledávky rozhodnout, je především otázkou znění stanov společenství. Na nich závisí, zda rozhodování o těchto otázkách svěřuje do působnosti shromáždění vlastníků, či zda rozhodnutí v této věci přísluší statutárnímu orgánu. Pokud stanovy k této otázce mlčí, bude záviset především na statutárním orgánu, jak bude společenství při vymáhání či nevymáhání