dnes je 22.7.2024

Input:

67/2013 Sb., Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 67/2013 Sb., Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 19. února 2013,
kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
104/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 6, § 8 odst. 2, § 13; vkládá nový § 14a; nová přechodná ustanovení
163/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 2 písm. g)
424/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 1, § 2, § 6, § 7, § 8; vkládá § 8b
424/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
nabývají účinnosti ustanovení § 2 odst. 2 až 4 a § 8a
424/2022 Sb.
(k 1.1.2027)
mění § 2 odst. 2 a 3 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby”) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.
(2)  Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se bytů přiměřeně i na tento nebytový prostor.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.
(4)  Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  poskytovatelem služeb
1.  vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo
2.  společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství”) podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,
b)  příjemcem služeb
1.  nájemce bytu, nebo
2.  vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,
c)  zúčtovacím obdobím období, za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb,
d)  náklady na služby cena služeb ujednaná s dodavatelem nebo celkové náklady na poskytování služeb; nákladem na služby podle tohoto zákona nejsou revize zařízení a součástí domu a odpisy domu, popřípadě další podobné položky,
e)  rozúčtováním vyčíslení výše nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb a způsob rozdělení nákladů na služby,
f)  vyúčtováním vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období,
g)  osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb
1.  nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období,
2.  vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
3.  osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb, po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období,
h)  zjištěnou spotřebou tepla hodnota zjištěná jako rozdíl odečtu naměřených hodnot na instalovaných měřidlech podle zákona o metrologii nebo na instalovaných zařízeních pro rozdělování nákladů na vytápění na konci a na začátku období, za které se informace o zjištěné spotřebě tepla příjemci služeb poskytuje, upravená za použití korekcí a
Nahrávám...
Nahrávám...